ಮಿಲ್ಕ್ ಥಿಸಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ (ಸಿಲಿಮರಿನ್ ಮರಿಯಾನಮ್) - 600mg ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 120 ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ಗಳು

In stock
SKU: HHMT602503
Regular price Rs. 799.00 MRP ( Inclusive of all taxes.)
Regular price -50% Rs. 1,599.00 Sale price Rs. 799.00 MRP ( Inclusive of all taxes.)
ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್

Key Health Benefits

 • Support Liver Health
 • Natural Antioxidant

Suggested Use

Take two capsules daily, preferably after dinner or as suggested by a healthcare professional.

 

Store in a cool, dry, dark place after opening.  

Supplement Facts

NUTRITIONAL INFORMATION

Serving Size: 2 veg. Capsules
 
 Amt. per Serving% RDA Men% RDA Women
Silybum marianum Extract
(Milk Thistle)(25:1)
(80% total flavonoids)
Equivalent to 15000 mg of Milk Thistle
600mg  
Ingredients: Milk Thistle (Silybum marianum) Extract, Bulking Agent INS 460 (i), Anticaking Agent INS 551 & Vegetable Capsule Shell (HPMC) (INS 464)

More Details

Milk Thistle, Support Liver Health Natural Antioxidant (Silymarin Marianum) - 600 mg Extract 120 Veg Capsules is a highly effective supplement designed to promote liver health. Derived from the flowering herb milk thistle, also known as Silymarin Marianum, this potent extract contains 600 mg of pure goodness in every capsule.

Milk thistle has been used for centuries due to its numerous health benefits. It is a natural antioxidant that helps protect the liver from toxins and free radicals, aiding in the detoxification process. By supporting liver health, milk thistle promotes overall well-being and can contribute to improved digestion and a healthier immune system.

 • High Strength: Each capsule supplies a standardized extract yielding 80% total flavonoids, ensuring maximum effectiveness.
 • Vegan: Our Milk Thistle supplement is 100% vegan, providing a plant-based solution for those who follow a vegan lifestyle.

At HealthyHey, we are committed to delivering the highest quality supplements. Our manufacturing facility is FSSAI certified, guaranteeing that only the finest ingredients are used in our products. With our supplements formulated and made in India, you can trust that they undergo rigorous testing and inspection to ensure purity, potency, and consistency in every bottle.

 

Experience the benefits of milk thistle firsthand. Incorporate it into your daily routine and give your liver the support it deserves. With HealthyHey's Milk Thistle supplement, you can trust that you are investing in your overall well-being

 

Promote liver health with the natural antioxidant power of milk thistle. Enhance your well-being and enjoy the benefits of a healthy liver with HealthyHey's Milk Thistle, Support Liver Health Natural Antioxidant (Silymarin Marianum) - 600mg Extract.

 

Upgrade your supplement routine with milk thistle. Trust in our FSSAI approved manufacturing facility and experience the premium quality of HealthyHey's Milk Thistle, Support Liver Health Natural Antioxidant (Silymarin Marianum) - 600mg Extract 120 Veg Capsules.

 

 • Effective Milk Thistle: Highly concentrated extract of Milk Thistle for maximum benefits.
 • Highest Quality: Manufactured in our FSSAI certified facility, ensuring premium quality.

Advice

Not to exceed the recommended daily usage. If you are pregnant or lactating or prone to any food allergy or under any medical condition consult your healthcare professional before using the product. Product is required to be stored out of reach of children.

 • ✔ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಥಿಸಲ್: ಮಿಲ್ಕ್ ಥಿಸಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾರ *
 • ✔ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 80% ಒಟ್ಟು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ
 • ✔ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ : ಹೆಲ್ತಿಹೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಥಿಸಲ್ 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ.
 • ✔ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟ: HealthyHey ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವು FSSAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೂರಕವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ✔ FSSAI ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ : HealthyHey ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ US FDA ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು FSSAI ಅನುಮೋದಿತ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ.

ಮಿಲ್ಕ್ ಥಿಸಲ್ (ಸಿಲಿಮರಿನ್) ಡೈಸಿ ಮತ್ತು ರಾಗ್ವೀಡ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಬಿಡುವ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮೇರಿ ಥಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಲಿ ಥಿಸಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಥಿಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಮರಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. HealthyHey's ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

Lab Test Reports of Milk Thistle

Download the Lab Report

Science-based benefits of Milk Thistle

Natural Antioxidant & Support Liver Health

Click link below to read the research paper.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30891115/

Support Skin Health

Click link below to read the research paper.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9588316/

Support Heart Health

Click link below to read the research paper.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9145573/

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
 • While taking Milk Thistle, can I consume alcohol?

  While milk thistle is often used to support liver health and may offer some protection against alcohol-related damage, it's not recommended to consume alcohol while taking milk thistle supplements.

  Here's why:

  1. Potential for Increased Side Effects: Combining alcohol with milk thistle could increase the risk of side effects like upset stomach, diarrhea, or allergic reactions.

  2. Reduced Effectiveness: Alcohol can hinder the liver's ability to process and utilize the beneficial compounds found in milk thistle, potentially reducing its effectiveness.

  3. Counteracting Effects: Milk thistle is often used to support liver health, while alcohol can be damaging to the liver. Combining the two might counteract the potential benefits of milk thistle.

  4. Individual Variation: Everyone reacts differently to supplements and alcohol. While some people might tolerate the combination well, others might experience adverse effects.

  Recommendation:

  If you're considering taking milk thistle, it's best to avoid alcohol or at least limit your consumption. Consult with your doctor or healthcare professional for personalized advice, especially if you have any underlying health conditions or are taking other medications.

  Please remember that milk thistle should not be seen as a way to counteract the negative effects of excessive alcohol consumption. If you have concerns about your alcohol intake, it's important to seek professional help.

 • Can a liver cirosis patient have

  While HealthyHey's Milk Thistle is considered beneficial for liver support by reducing oxidative stress and liver inflammation, its effectiveness specifically for cirrhosis is uncertain. Therefore, it is recommended to consult a healthcare professional before taking the product.

 • I'm POLYCYTHEMIA JAK 2 POSITIVE patient And have heart,Ulster, lungs, liver,and kidney stones problem can I take this medicine .

  HealthyHey's Milk Thistle contains silymarin, a flavonoid known for its antioxidant and anti-inflammatory properties, which can aid in maintaining liver, heart and kidney health. Milk thistle is generally considered safe for consumption and does not affect polycythemia, a blood disorder. Nonetheless, it is advisable to consult a doctor before taking this product, especially if you are experiencing severe health issues or are currently on medication.
 • How long will it take? Per day how much capsule should I take?

  It is recommended to consume 2 capsules daily with a meal for atleast three months for effective results or as suggested by a healthcare professional.

 • What is the dosage of this product?

  The dosage of the product is two capsules (600 mg) daily with a meal or as suggested by a healthcare professional.

 • How much dosage to be taken for an adult

  One serving containing two capsules is recommended to consume daily or as suggested by a healthcare professional.

 • Isitgoodforjundice Person. Andalcohalic

  Milk thistle is a natural antioxidant and supports liver health. Research suggests that it may be beneficial for individuals suffering from liver-related issues, including those related to alcohol consumption. While our product does not make certain claims to cure jaundice, it may aid in the treatment of certain liver diseases that can lead to jaundice. We recommend consulting a healthcare professional, especially if you have any underlying medical condition or are currently taking medications.

 • what kind of preservatives are used in Milk Thistle Supplement 600mg Extract. and does it contain any fillers

  HealthyHey's Milk Thistle Extract is free from preservatives but does include additives like bulking agent and anticaking agent.